skip to Main Content
Gemeenten
Inventariseren, ontsluiten, structuren, visualiseren en analyseren
0
Relaties met gemeenten
0
Totaal aantal gemeenten
Datadeskundige voor gemeenten

Wij zien het als onze taak om de uitdagingen waar gemeenten voor staan op het gebied van datagestuurd en/of data geïnformeerd werken te ondersteunen. Onze kennis, ervaring en expertise in data-ontsluiting, data-kwaliteit, data-visualisatie, data-analyse en data-science in de gemeentelijke overheidsmarkt delen wij graag met u. Door effectief samen te werken helpen wij uw gemeente in het realiseren en het in gebruik nemen van state-of-the-art dashboards.

Het begint bij dataverzameling
In overleg en in afstemming met gebruikers en beheerders wordt alle benodigde data verzameld in het Synaxion Datawarehouse. Dit is inmiddels een bewezen oplossing (‘proven technology’) die samen met gemeenten is neergezet en door gemeenten wordt gebruikt voor een goede informatievoorziening ter ondersteuning van de werkprocessen, sturing en verantwoording in alle gemeentelijke domeinen.

Alle data wordt in een overzichtelijke structuur klaargezet in het Synaxion Datawarehouse en direct beschikbaar gesteld voor gebruik in bijvoorbeeld Power BI, Qlik of Cognos. De structuur (informatiemodel) van het Synaxion Datawarehouse heeft een generiek karakter en is uitbreidbaar en aanpasbaar voor iedere gemeente. Voeg zelf uw data toe of pas zelf de structuur aan.

Tijdens het inrichten van het Synaxion Datawarehouse is er ook blijvende aandacht voor de kwaliteit van data, want goede kwaliteit van data is essentieel voor een datagestuurde organisatie.

BASISREGISTRATIES

De Monitor Basisregistraties is een krachtige oplossing die alle gemeentelijke Basisregistraties continu bewaakt en geheel is geautomatiseerd. Dit geldt voor zowel de BAG, WOZ, BRP, BGT als de onderliggende relaties en verbindingen (gegevensdistributie). De resultaten van alle kwaliteitscontroles worden gepresenteerd in strakke en intuïtieve dashboards die tool onafhankelijk zijn.

Teamleiders, afdelingshoofden, verantwoordelijke beheerders, maar ook stelselregisseurs kunnen door het integrale karakter van de Monitor Basisregistraties sneller verborgen verbanden ontdekken, die leiden tot inzichten die bijsturing, nieuw beleid of verantwoording tot stand brengen.

BEDRIJFSVOERING

De monitor Bedrijfsvoering geeft inzicht in de gemeentelijke financiën. Overzichtelijke dashboards en rapportages geven resultaten weer op o.a. budgetten, crediteuren, verplichtingen, inkomsten en gemeentelijke kengetallen. De monitor Bedrijfsvoering verschaft integraal overzicht, managementrapportages en dashboards voor teamleiders, afdelingshoofden en directie. En kan tevens dienen ter verantwoording naar de gemeenteraad.

De monitor Bedrijfsvoering geeft daarnaast ook inzicht in de personeelszaken van de gemeente en verschaft integraal overzicht, managementrapportages en dashboards en rapportages op o.a. formatie, contracten, verlof en verzuim. Deze monitor wordt in de praktijk gebruikt door teamleiders, afdelingshoofden en directie en kan tevens dienen ter verantwoording naar de gemeenteraad.

DIENSTVERLENING

Meet en genereert inzicht in de kwaliteit van de zaken en activiteiten die door klanten worden opgestart. Deze monitor Dienstverlening monitort alle dienstverlenende processen inzichtelijk, zoals telefonie, ingekomen poststukken en het bezoek van de klant aan een (digitale) balie of loket.

De monitor Dienstverlening geeft ook inzicht in de workflow van alle zaken binnen uw gemeente. De kwaliteit (tijdigheid en volledigheid) van alle zaaktypen wordt op basis van eigen servicenormen gecontroleerd en gerapporteerd.

SOCIAAL DOMEIN

De grote veranderingen in het sociaal domein betekenen voor gemeenten een andere manier van werken, die ervoor moet zorgen dat zorg, participatie en ondersteuning kwalitatief beter worden. Het continu vernieuwen en verbeteren van dienstverlening richting de burger is hierbij van groot belang. Er wordt verwacht dat gemeenten een goed klantbeeld hebben om bijvoorbeeld de juiste zorg te kunnen bieden aan haar burgers.

Echter, in de praktijk merken wij dat veel gemeenten nog zoeken naar hulpmiddelen om meer overzicht en beter inzicht te krijgen in het klantbeeld.

De monitor Sociaal Domein is een krachtige oplossing die inzicht geeft in Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE), Jeugdzorg, WMO en Participatie.

Vragen? Neem contact met ons op!
Back To Top