Synaxion levert diverse oplossingen in het spectrum van het sociaal domein. Zo hebben we speciaal voor centrum en/of regiogemeenten een portaal gecreëerd. Met behulp van dit portaal kunnen zorgaanbieders en gemeenten, geheel volgens de landelijke norm, op een eenvoudige en eenduidige wijze informatie delen over de activiteiten met betrekking tot Jeugdzorg en WMO.
In dit webportaal kunnen de zorgaanbieders gestandaardiseerde formulieren aanleveren bij de centrumgemeente ter verantwoording van de zorgactiviteiten en declaraties. Alle deelnemende gemeenten, kunnen op hun beurt deze gegevens analyseren en benutten om zorgaanbieders te informeren en bij te sturen waar nodig.

integraal cliëntbeeld

Financiële, Data van de zorgaanbieder omzetten in overzichtelijke informatie door middel van visueel aantrekkelijke dashboards en rapportages. Resultaat is een integraal en consistent cliëntbeeld.

conform landelijke standaarden

Snel resultaat door korte implementatieperiode. Sluit aan op landelijke standaarden Jeugdzorg & WMO.

betrouwbare gegevenslevering

Veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling op basis van landelijke standaard. Hierdoor is geen handmatig up- en downloaden van gegevens nodig.

Aanvullend op GGK
Ons portaal voorziet in de functionaliteit om Regionaal in samenwerking met zorgaanbieders additionele informatie aan te leveren en deze te delen met ketenpartners, waaronder aangesloten gemeenten in de regio. Ter aanvulling op het GGK zal dit hoofdzakelijk kwalitatieve informatie bevatten. Hierbij kan worden gedacht aan klachten, wachtlijsten, incidenten en cliënt tevredenheid. Allemaal belangrijke zaken om te monitoren of de cliënt daadwerkelijk goed wordt geholpen.

Monitoring van Beleidsprestaties
De wijze van sturing op de prestaties in het sociaal domein vraagt aandacht. Deze verandert als gevolg van de drie decentralisaties van inhoud en van aard. Waar voorheen de focus van de sturing lag op planning en verantwoording over geleverde output in termen van producten en middelen, is de sturing nu meer gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten.

De vraag die we veel horen is: “ Hoe kunnen we objectief, accuraat en helder inzichtelijk maken dat ons ingezette beleid effectief is en de gereserveerde middelen toereikend zijn voor het bereiken van de doelen en behalen van de resultaten”?

In de producten van Synaxion is deze nieuwe wijze van sturing als uitgangspunt opgenomen. Ook van de kant van de rijksoverheid wordt er stevig aangezet op een nieuwe vorm van sturing.

Wij helpen u te gaan werken op basis van een integrale systematiek van monitoring (tussentijds), en verantwoording (achteraf). Het portaal bevat een uitgebreide rapportagemodule met dashboards voor analyse en distributie van informatie. De rapportages zijn gebaseerd op prestaties en effecten van het ingezette beleid.

Monitoring & verantwoording

Declaraties van zorgaanbieders zijn zichtbaar in Synaxion Centrumgemeente Portaal.
Vervolgens kan verdere controle plaatsvinden op de facturatie in relatie tot de door de zorgaanbieder geleverde ondersteuning. Dit soort informatie wordt weergegeven in uitgebreide dashboards welke voor de gemeente als basis dient voor een goed contract- en relatiebeheer.

De dashboards zijn ook inzichtelijk voor de aangesloten gemeenten in de regio en desgewenst ook voor de zorgaanbieders.

Met behulp van Synaxion bouwden we een web portaal. Zorgaanbieders kunnen nu gestandaardiseerde formulier aanleveren bij de centrumgemeente ter verantwoording van de zorgactiviteiten.

Alle gemeenten die vallen onder de centrumgemeente ‘s-Hertogenbosch kunnen op hun beurt deze gegevens analyseren en benutten om zorgaanbieders te informeren en waar nodig bij te sturen. We hebben nu informatie waar we wat mee kunnen.

gemeente 's-Hertogenbosch